Algemene Huur- en Annuleringsvoorwaarden

Algemene Huur- en Annuleringsvoorwaarden 

1. Boeken
Een boeking kan het beste in overleg worden gemaakt. Je kunt ons via de mail of telefoon bereiken!.

2. Financiële regeling

a. Na de boeking zal 50% van het totaalbedrag als aanbetaling worden gevraagd, De resterende 50% zal minimaal 4 weken voor aankomst worden betaald.
b. Bij een boeking binnen 8 weken voor de dag van aankomst dient u het hele factuurbedrag te betalen.
c. Niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben.
d. Eventuele kosten voor geldstortingen zijn voor rekening van de huurder.
e. Door middel van een boekingsopdracht gaat de huurder akkoord met deze huurvoorwaarden.

3. Rechten en verplichtingen verhuurder

a. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.
b. Eventuele bijkomende kosten dienen vooraf  te worden vermeld.

4. Rechten en verplichtingen huurder

a. Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
b. Personen jonger dan 18 jaar die zelfstandig willen reserveren worden niet toegelaten. Alleen onder begeleiding van ouders en of verzorgers.
c. Huurder mag in het gehuurde object niet meer personen doen overnachten dan bij deze huurovereenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij overschrijding zonder schriftelijke toestemming van het genoemde aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden zonder enig recht op compensatie. d. Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt; daarbij verbindt hij zich alle schade-met uitzondering van de gevaren van brand door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, de huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Dat geldt ook voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of de huisraad. Het verblijf in de vakantiewoning geschiedt volledig op eigen risico.
e. Het verblijf in het vakantieobject geschiedt op risico van de huurder. De huurder neemt ook de verantwoordelijkheid voor zijn gasten en familie. De bewijslast ligt hierbij bij de huurder. Alle gasten dienen zich aan de huisregels te houden. f. De plicht tot schadevergoeding geldt ook bij vermissing van huisinventaris en andere tot het huurobject behorende voorwerpen.
g. Huurder verklaart in bezit te zijn van een WA-verzekering.
h. Huurder zal tijdens zijn verblijf het gehuurde object schoonhouden en steeds op een ordentelijke wijze bewonen.
i. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren. Is dit niet het geval, dan is de verhuurder gerechtigd extra kosten te berekenen.
j. Een hond of elk ander huisdier mag niet worden meegebracht!
k. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of bruikleen afstaan
l. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
m. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving, vooral tussen 22:00 en 8:00 uur.

5. Algemene bepalingen

a. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.
b. Het vakantieobject moet op de dag van aankomst uiterlijk 20:00 uur betrokken worden, indien geen andere afspraken zijn gemaakt. Huurders die niet op tijd aan kunnen komen, zijn verplicht de verhuurder tijdig hiervan op de hoogte te stellen.
c. Eventuele bezwaren met betrekking tot het huurobject dienen onmiddellijk telefonische of persoonlijk bij aanvang van de huurtermijn, doch uiterlijk binnen 12 na het huurbegin, met de verhuurder/eigenaar te worden opgenomen, om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. Na deze tijd kan geen beroep meer worden gedaan op een gebrek betreffende de accommodatie. 
d.. Op de vertrek dag dient de huurder het pand uiterlijk om 10:00 uur bezemschoon te verlaten, indien niet anders overeengekomen. 
e. Mocht het huurobject na vertrek bovenmatig vervuild worden achtergelaten kunnen extra schoonmaakkosten berekend worden.

6. Optierecht

a. Een reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit dient u eerst telefonisch te melden waarna u dit per aangetekend schrijven bevestigt onder bijvoeging van de reserveringsbevestiging. U bent te allen tijde 25 euro verschuldigd.
b. Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 7).
c. Bij reservering binnen 8 weken voor de aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale annuleringsvoorwaarden onder punt 7.

7. Annulering door huurder

a. Annuleringen dienen altijd eerst telefonisch gemeld te worden!
b. Bij annulering na 8 dagen en tot drie maanden voor de begindatum van de huurperiode wordt 15% van het huurbedrag in rekening gebracht.
c. Bij annulering tussen 3 maanden en een maand voor de begindatum van de huurperiode wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
d. Bij annulering tussen 1 maand en een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht.
e. Bij annulering korter dan een week voor de begindatum van de huurperiode wordt 100% van het huurbedrag in rekening gebracht.
f. Bovendien wordt bij een annulering  à € 25,- (annulerings- en de reserveringskosten) in rekening gebracht.

8. Wijziging door de huurder
 
a. Wijzingen betreffend de toeristenbelasting is mogelijk. Momenteel (2022) is dat 2 euro per persoon per nacht.

9. Ontbinding
a. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
-als bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
-indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
-indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 20:00 uur, zonder schriftelijke, telefonische of digitale berichtgeving, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken;
-indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de reglementen van orde niet nakomt.
b. Het verlaten van het gehuurde object doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet. 
c.  Boeken is op eigen risico. In geval van overmacht (zoals bijv. pandemie, oorlog, natuurrampen, terrorisme) worden de normale annuleringskosten berekend.

11. Geschillen

a. Schriftelijke bezwaren dienen in de voertaal van het vakantieland of in het Engels voorgelegd te worden. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, en niet anders dan gerechtelijk kunnen worden beslist, zullen door een daartoe bevoegde rechter te Middelburg worden beslecht.

12. Overig

a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
-diefstal, verlies of schade, op wat voor manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaan;
-defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;
-ongemakken of overlast veroorzaakt door derden.
b.Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de juistheid van de informatie die de verhuurder ons verstrekt en het samenstellen en verspreiden hiervan.
Wij kunnen echter niet garanderen dat de actuele toestand gelijk is aan de hier genoemde, door eventuele wijzigingen na verloop van tijd.
c. Voor de algemene toestand van het huurobject is de eigenaar volledig verantwoordelijk.
d. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van verkeerde informatie, en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel kan ontstaan als gevolg hiervan.
e. Wij willen u erop wijzen dat inrichting en comfort van alle vakantieobjecten minimaal voldoen aan de standaard plattelandsnormen, maar af kunnen wijken van stedelijk normen.
f. Het kan gebeuren dat er in de directe omgeving van het gehuurde object gewerkt wordt, bv. wegwerkzaamheden of (ver-) bouwactiviteiten. Verhuurder kan voor eventuele overlast geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden.